تاثیر جراحی چاقی بر هورمونهای جنسی آندوژن و سطوح گلوبولین متصل کننده

تأثیر جراحی چاقی بر هورمون‌های جنسی آندوژن و سطوح گلوبولین متصل‌کننده هورمون‌های جنسی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز  جراحی چاقی س...

ادامه مطلب