اسلیو معده, جراحی چاقی

بهبود بیشتر پس از جراحی اسلیو معده

بهبود بیشتر پس از جراحی اسلیو معده: بهبود نتایج بیمار

بهبودی بیشتر پس از جراحی یک تغییر پارادایمی در جراحی است که شامل مراقبت‌های قبل، حین و بعد از عمل، کاهش مصرف مواد اپیوییدی، مدت زمان اقامت و هزینه هر مورد است و در نهایت منجر به بهبود نتایج می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این مطالعه نتایج بیماران پس از اجرای مسیر ERAS به‌طور قابل توجهی بهتر از موارد قبلی بود. پیاده‌سازی برنامه ERAS  باریاتریک برای اسلیو منجر به بهبود سریع بیماران بعد از عمل، مدت زمان اقامت کوتاه‌تر، کاهش مصرف مواد اپیوییدی و کاهش هزینه‌ها در هر مورد و در نتیجه صرفه‌جویی کلی هزینه بیمارستان می‌شود. مسیرهای ERAS در جراحی چاقی فرصتی برای افزایش مراقبت از بیمار و کاهش هزینه‌های کلی است. پیشنهاد می‌شود که مسیرهای ERAS مقرون به صرفه و مناسب برای این امر در تمام مراکز برتر تعیین‌شده پیاده‌سازی شود، زیرا آنها می‌توانند تأثیر اقتصادی زیادی بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی داشته باشند.