جراحی چاقی

تاثیر جراحی چاقی بر هورمونهای جنسی آندوژن و سطوح گلوبولین متصل کننده

تأثیر جراحی چاقی بر هورمون‌های جنسی آندوژن و سطوح گلوبولین متصل‌کننده هورمون‌های جنسی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 جراحی چاقی سطح هورمون‌های جنسی مانند لوتئینیزه، هورمون تحریک‌کننده فولیکولار، تستوسترون کل و گلوبولین اتصال‌دهنده هورمون جنسی را افزایش می‌دهد. جراحی چاقی سطح هورمون‌های جنسی مانند استرادیول، دهیدروآپی اندروسترون و آندروستندیون را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. همچنین هورمون‌های تستوسترون آزاد، دهیدروآپی اندروسترون سولفات، پروژسترون، پرولاکتین هیچگونه تغییری نخواهند داشت.

جراحی چاقی بیشتر سطح هورمون‌های جنسی از جملهLH ،FSH ،TT ،SHBG ،AE ،DHEA  و E2 را تغییر می‌دهد. به نظر می‌رسد که جراحی چاقی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سطح هورمون‌های جنسی و عملکرد جنسی بگذارد با این حال برای اثبات این ادعا آزمایشات دقیق‌تری نیاز است.